Historia

Redan i början av 1900-talet fanns det ett klart uttalat behov av ett sjöhistoriskt museum i vårt land. Finland hade gamla anor som sjöfartsnation och vid denna tidpunkt hade landet en stor flotta av både segel- och ångfartyg. Sjöfartstradition i form av fartygsmodeller, skeppsporträtt och gamla handlingar fanns gömda hos olika sjöfararsläkter, redo att samlas i ett maritimhistoriskt specialmuseum. Därför pläderade dagstidningen Åbo Underrättelser redan år 1913 för ett sjöfartsmuseum i Åbo Navigationsskola. Men det dröjde till år 1936 innan landets första sjöfartsmuseum upprättades, nämligen Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi.

Enligt sina stadgar fick museet till uppgift att "insamla, konservera och i mån av utrymme utställa föremål, modeller och avbildningar, som belysa den nordiska och särskilt den finländska sjöfartsnäringens historia i såväl äldre som nyare tid". Till museet skulle anslutas jämväl ett arkiv och ett sjöhistoriskt bibliotek. Museets uppgift var inte minst att befrämja den vetenskapliga forskningen inom området.

Det var museet till stor gagn att som det första i landet komma i gång med detta slag av insamlingsverksamhet. Under de första verksamhetsåren strömmade föremål och arkivmaterial in och redan år 1939 kunde skonertskeppet Sigyn för donationsmedel inköpas för att tjäna som museifartyg. Krigsutbrottet år 1939 medförde dock svårigheter, såväl av ekonomisk som av teknisk art. Bomber skadade både museets första hemvist vid Tavastgatan 30 och den nyanskaffade Sigyn som då låg vid den s.k. Sockerbrukskajen i Aura å. Museets samlingar evakuerades och de långt framskridna planerna på en egen museibyggnad måste uppges. Efter kriget kom museets normala verksamhet i gång på nytt, men Åbo Akademi hade svårt att anvisa ändamålsenliga utrymmen.

Bristen på utställningsutrymmen ledde slutligen till att Stiftelsen för Åbo Akademi år 1982 ingick ett avtal med Åbo stad om att deponera museets omfattande föremålssamling (med undantag för Sigyn) i stadens blivande sjöfartsmuseum i Observatoriet på Vårdberget. Sedan år 1999 är samlingen deponerad i sjöfartsmuseet Forum Marinum. Arkivet och biblioteket som alltid utgjort kärnan i samlingarna stannade dock kvar inom Akademin. Museet kom alltmer att få karaktären av en forskningsinstitution. År 1994 övergick det sista föremålet, tremastbarken Sigyn, i en för ändamålet grundad stiftelses ägo. För att bättre motsvara den verksamhet man i själva verket redan bedrivit under en lång tid bytte museet namn till Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi den 1 augusti 1999. Sedan vårvintern 2000 verkar Sjöhistoriska institutet i nära samarbete med Stiftelsen Forum Marinum och ansvarar för det maritima centrets arkiv- och biblioteksfunktioner.

Under de senaste åren har stort arbete lagts ned på att uppordna och förteckna arkivmaterial. Som ett led i dessa strävanden har över 400 hyllmeter rederi- och bolagsarkiv samt skeppsdagböcker gjorts tillgängligt för forskning. Ett annat tyngdpunktsområde under de senaste åren har varit institutets seminarie- och publikationsverksamet.

Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi
Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi  |  webb:Rolf Niskanen