Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi

Samlingarna

Sjöhistoriska institutets arkiv- och bibliotekssamlingar består sammantaget av ca 1,5 hyllkilometer sjöhistoriskt och maritimetnologiskt material. Samlingarna har huvudsakligen kommit till genom donationer, men också genom anskaffningar och egen insamling av traditionsmaterial. Insamlingsverksamheten har sedan 1930-talet fokuserats på den finländska sjöfartsnäringens historia samt på kust- och skärgårdsbornas näringar. Intresseområdet har vidare innefattat sjökrigshistoria och vattensport. Arkivet och biblioteket är tillgängligt för forskare, studenter och privatpersoner. Se öppethållningstiderna på startsidan.
Föremålssamlingen är deponerad i Forum Marinum.

Arkiv

Institutets arkiv omfattar ca 900 hyllmeter material, bestående av rederi- och bolagsarkiv, skeppsdagböcker, skeppsdokument, ritningar, sjökort, korrespondens, fotografier, ljudband, handlingar rörande bygdesjöfart, skeppsbyggeri, lotsning, vattensport m.m. Skeppsdagböckerna omfattar drygt 4 500 volymer, förda mellan åren 1758 och 2004. Samlingen är införd i en databas som är tillgänglig på sidan Skeppsdagböcker. Sedan år 2008 har ett omfattande arbete utförts i syfte att tillgängliggöra rederi- och bolagsarkiv. Följande arkiv är idag ordnade och förtecknade (omfattning i hyllmeter inom parentes):

 • Andra sjöassuransföreningen i Finland (10 hm)
 • Ångfartygs Ab Bore (100 hm)
 • Finska Ångfartygsaktiebolaget, FÅA (150 hm)
 • Meritoimi Oy (11 hm)
 • Oy Ridal Ab (5 hm)
 • Sjöassuransföreningen i Finland (55 hm)
 • Sjömännens Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag (4 hm)
 • Soini-rederierna (3,5 hm)
 • Åbo Shipping Ab (2 hm)
 • Ångbåts Ab Åland (12 hm)

Arkivet innehåller vidare stora mängder båt- och fartygsritningar. Bland ordnade samlingar kan bl.a. Åbo Båtvarfs samling nämnas. Sjökortssamlingen innehåller sjökort och kartor från hela världen från 1500-talet till våra dagar. Fotografisamlingen består av drygt 80 000 skärgårds-, fartygs-, båt-, besättnings- och hamnbilder. Största delen av fotografierna är införda i databasen Spegeln. Ett litet urval fotografier ur samlingarna finns här.

Bibliotek

Institutets bibliotek omfattar ca 600 hyllmeter sjöhistorisk och nautisk litteratur från 1600-talet till våra dagar; uppslagsverk och register (bl.a. Finlands handelsflotta, Lloyds´ Register of Ships och ett antal nordiska skeppsregister) samt sjöfartstidskrifter. Biblioteket är indelat i 30 ämnesordnade klasser som omfattar bl.a. skeppsbyggeri, handelssjöfart, sjökrigshistoria, maritim arkeologi, maritim etnologi, vattensport, vintersjöfart, fiske, kartografi etc. I biblioteket ingår även ett antal specialsamlingar såsom RAR-samlingen (böcker tryckta före 1850, utbrutna ur olika klasser och uppställda i en samling i numerus currens) och ett tiotal boksamlingar donerade av sjöfolk och forskare. Bland dessa noteras bl.a. Björn Landströms, Jarl Galléns och Christian Ahlströms samlingar.

Biblioteket växer ständigt genom inköp, bytesförbindelser och donationer. Utlåning av litteratur sker genom beställning via bibliotekssystemet Alma . Lån avhämtas i Arkens bibliotek, Fabriksgatan 3. Litteratur kan också läsas i institutets läsesal. Ingen direktutlåning vid institutet.

Böcker ur specialsamlingarna ges enbart som läsesalslån.

Om du vill donera material till Sjöhistoriska institutets arkiv eller bibliotek ta då kontakt med personalen. När det gäller egen insamling och mottagande av donationer följer vi de insamlingsprinciper som fastställts av institutets ledningsgrupp.

Utställningen Kaptenstavlor och skeppsporträtt på Forum Marinum 2005 visade 99 av institutets 211 marinmålningar.

Prislista för kundtjänst.

 

Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi | webb:Rolf Niskanen