Skeppsdagböcker

Skeppsdagboken – i folkmun loggboken – är på många sätt ett unikt dokument. Redan från första stund sjöfarare seglade ut och förlorade den visuella kontakten till land har det funnits ett behov av att göra anteckningar om seglatsen. I Finland blev det allmänt att föra skeppsdagbok i handelsfartyg kring år 1850, men ombord i större stadsfartyg förekom bruket hos oss redan under 1750-talet. Det är skäl att framhålla att innehållet i skeppsdagboken, till sin natur registrerande, skiljer sig markant ifrån övriga, privata eller reflekterande dagböcker. Skeppsdagböckernas innehåll präglas i hög grad av traditionsbundenhet och av att de förts enligt ett på förhand fastställt formulär.

I Sjöhistoriska institutets ägo finns idag drygt 4 600 skeppsdagböcker (ca 80 hyllmeter) förda i drygt 730 olika segel-, ång-, och motorfartyg mellan åren 1758 och 2012. Majoriteten av dessa skeppsdagböcker är förda i finländska fartyg. I avseende på fartygens hemort täcker samlingarna hela kuststräckan från Viborg till Uleåborg. Samlingarna är som helhet betraktade unika och spänner över 250 år av finländsk sjöfartshistoria.

Databas över skeppsdagböcker

Sjöhistoriska institutets skeppsdagböcker, som består av flera separata samlingar (bl.a. rederiarkiv), är sökbara i en referensdatabas som gör det möjligt att hitta ett visst fartygs skeppsdagbok för en viss period. Databasen gör det möjligt att söka på t.ex. fartygsnamn, fartygstyp, redare, befälhavarens namn, fartygets hemort etc. Genom att kombinera sökvillkor kan sökningen begränsas t.ex. i tid.

I databasen har följande uppgifter för samtliga skeppsdagböcker inmatats: arkiv (Sjöhistoriska institutet, SHIÅA); samling (t.ex. rederiarkiv); fartygsnamn; fartygstyp (t.ex. s/v, m/s, s/s, m/t, m/aux – för segelfartygen vidare tackling såsom: F, Bg, Bk, G, Sk, Sksk etc.); signalbokstäver; hemort; redare/rederi; befälhavare; begynnelsedatumavslutningsdatumkommentarer (t.ex. haverier, begränsningar i användning etc.).

För segelfartygens del har även ramarna för resorna (hamnar med ankomst- och avgångsdatum) inmatats, vilket gör det möjligt att utvidga sökningen till destinationsorter. De inmatade resornas antal uppgår till drygt 4 700 och hamnarna till drygt 1 000. För att ta del av innehållet, som inte inmatats eller skannats – är forskaren hänvisad till originaldagböckerna som kan studeras i institutets läsesal.

Klicka här för att söka i skeppsdagbok i Sjöhistoriska institutets samling

Personal Forum Marinum Skeppsdagböcker Forskning och publikationer Samlingarna Ledningsgrupp Historia Startsida Åbo Akademi
Besöksadress: Slottsgatan 72, Tfn: +358 (0)2 215 3460, sjohistoriska@abo.fi  |  webb:Rolf Niskanen